TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Tuyên truyền chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
Ngày đăng 13/06/2024 | 15:52  | Lượt xem: 99

Ngày 05/6/2024 UBND huyện ký ban hành Công văn số 1142/UBND-VP về việc thực hiện chuyển đổi sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính và rà soát làm sạch dữ liệu trên cổng DVC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố

Theo đó, thực hiện Văn bản số 1695/UBND-KSTTHC ngày 31/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc về việc thực hiện chuyển đổi sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính và rà soát làm sạch dữ liệu trên cổng DVC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Bộ phận Một cửa cấp huyện; Công an huyện; Chi cục Thuế; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; BHXH huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các cơ quan, đơn vị: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp. Thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, bao gồm:

  - Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

  - Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

  - Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an

Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Theo Cổng Thông tin huyện Đan Phượng